Het woord serviceflat (of de nieuwe term : assistentiewoning) geeft goed aan wat u juist kan verwachten van deze woonvorm.  Een assistentiewoning is een aangepaste woning voor ouderen waar men beschermd  en zelfstandig woont MET assistentie op het ogenblik dat dit nodig is.  In een assistentiewoning ligt de klemtoon op zelfstandig wonen.  De doelgroep van assistentiewoningen zijn derhalve (semi-)valide ouderen die een vrij grote mate van zelfredzaamheid hebben.  De zorgverlening dient derhalve bijkomstig, incidenteel of beperkt in tijd te zijn.

Onze woonzorggroep, die optreedt als beheersinstantie van residentie Coosterveld, organiseert dit service- en dienstenabonnement aan een vaste kostprijs van 4 euro/dag (januari 2018, jaarlijks indexeerbaar).  Omdat de assistentiewoningen erkend zijn (worden) door de Vlaamse Overheid is er een vrijstelling van onroerende voorheffing.  Het ondertekenen van het abonnement is dus ruimschoots terugverdiend.

Wat krijgt u hiervoor

Met het zorgabonnement heeft u de geruststelling dat er dag en nacht een hulpverlener voor u klaar staat.  Er is immers, via een oproepsysteem, steeds iemand binnen een half uur paraat bij een crisissituatie.  Eén oproep per maand is inbegrepen in het abonnement. Vanaf de 2de oproepcall wordt per begonnen schijf van 30 minuten aanwezigheidstijd (inclusief vervoer) een bedrag verrekend van 20,-euro. Wij willen door deze maatregel voorkomen dat de serviceflats op termijn verglijden tot een zorgcentrum. Deze permanentie wordt verzekerd door de autonome thuiszorgpartner ‘De Levensboom’ waarmede Begralim een bevoorrechte relatie heeft afgesloten.

Wanneer u frequent zorgen nodig heeft dan is een assistentiewoning geen gepaste woonvorm meer.  Dit geldt bij uitstek voor bewoners met (groeiende) cognitieve problemen zoals dementie.  De woningassistent zal dan samen met u uitkijken naar een andere oplossing.  U heeft alvast voorrang van opname in het woon-& zorgcentrum Sint-Elisabeth in Hasselt.

De woningassistent, die éénmaal per week een zitdag heeft, is uw centrale aanspreekpersoon die u bijstaat met alle kleine en grote zorggerelateerde vragen.  De woningassistent zal u echter ook regelmatig op uw flat bezoeken om de vinger aan de pols te houden.

Het spreekwoord luidt : ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’.  Onze zorggroep heeft op dit vlak een innovatief programma uitgewerkt onder de noemer ‘BBO-beleid’ waar, onder leiding van kinesisten en ergotherapeuten, een breed pallet van oefeningen wordt aangeboden die individueel of in groep gebeuren.  Het beweegprogramma is op maat gemaakt van ouderen en beoogt preventieve effecten op het lichamelijk en psychisch functioneren, zoals verbetering van de spierkracht, minder (snel) botontkalking, minder kans op vallen, beter slaap-/waakritme, beter evenwicht.  In het beleefluik is er ook aandacht voor tussentijdse relaxatie, aromatherapie, … Tenslotte, we schenken ook veel aandacht aan ontmoeting.  Wij vormen samen een open groep en oefenen op niet-competitief niveau.  Dit programma is namiddagvullend en kan desgevallend met een warme maaltijd worden verrijkt. Het programma wordt aangeboden op de campus Steinvert of binnen het woonzorgcentrum Sint Elisabeth, Demerstraat 80 te Hasselt.

In een groepering van assistentiewoningen woont u samen met leeftijdsgenoten. Dit is echter niet steeds een garantie tegen eenzaamheid.  Om deze reden zetten wij ook in op gemeenschapsvorming door maandelijks een aantal ontspannende activiteiten te organiseren.  U kan daarenboven aansluiten bij een selectie van het aanbod dat in Sint-Elisabeth Woon- & zorgcentrum (Segershuis) wordt aangeboden.

Na een leven van professionele arbeid, wensen senioren vaker een zorgeloos leven met het nodige comfort. Via het service-abonnement bemiddelen wij in de zoektocht naar goede antwoorden voor dergelijke comfortdiensten. We denken hier aan boodschappendienst, maaltijdbedeling, …

Wanneer u nood heeft aan verpleegkundige ondersteuning, zoals hulp bij het ochtendtoilet, wondzorg, inspuitingen, … dan kan u een beroep doen op onze externe partner, de vzw “Zorgteam De Levensboom“. Wij kiezen voor een samenwerking met deze partner opdat uzelf en wij verzekerd zijn van een perfecte zorgverlening en opvolging. Onze ervaring op andere locaties leert ons immers dat er vaak geen goede informatiedoorstroming is wanneer iedere bewoner op een andere dienst beroep doet. De medewerkers van het zorgteam verzorgen daarenboven de permanentie wat betreft de crisis- en overbruggingszorg waarop u in noodgevallen een beroep kan doen. Naast de fysieke zorgverlening zullen zij ook regelmatig een activiteit organiseren in Steinvert rond de thema’s zorg en gezondheid waar u kan aan deelnemen.